اولین تولیدکننده بسته بندی  هوشمند  در ایران
برپایه فناوری نانو جهت افزایش ماندگاری موادغذایی