خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش هایی است که برای حفظ مواد غذایی استفاده می شود. اماکن باستان شناسی نشان می دهد که این روش از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین النهرین استفاده می شده است. کنترل مقدار اولیه آب و تغییر آن در حین ذخیره سازی برای حفظ کیفیت محصول بسیار مهم است. میوه ها و سبزیجات خشک به دلیل سطح فعال قابل توجهی که دارند ، از نظر محافظت از مواد غذایی یک چالش منحصر به فرد محسوب می شوند و در هنگام نگهداری نسبت به رطوبت و اکسیداسیون بسیار حساس هستند. به همین دلیل است که به ویژه جلوگیری از این فرآیندهای فیزیکوشیمیایی نامطلوب ، که به کیفیت محصولات آسیب می رساند ، انتخاب روش های ایده آل بسته بندی و ذخیره سازی بسیار مهم است. اهداف اصلی مواد بسته بندی و جو داخلی حفظ و نگهداری مواد غذایی تا زمان مصرف آنها است.

 

بسیاری از مطالعات با میوه های مختلف به منظور حفظ ، ذخیره سازی و بسته بندی محصولات فرآوری شده برای افزایش ماندگاری آنها انجام شده است. اثرات مواد بسته بندی ، زمان نگهداری و دما عوامل مهمی برای حفظ میوه ها در خارج از فصل آنها هستند. برای اینکه یک بسته بندی بتواند به عنوان بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیجات کم آب(خشک) استفاده گردد ، باید ثابت کند که مانع خوبی در برابر بخار آب است و بسته به نوع محصول ، همچنین باید در برابر O2 ، SO2 و سایر مواد فرار نفوذ ناپذیر باشد. فضای داخلی داخل بسته و نفوذ پذیری به اکسیژن و سایر گازهای مواد ، میزان اکسیژن ورودی به بسته را در طول دوره ذخیره سازی تعیین می کند.

 

فرآیندهای مهم فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار که در فضای خالی  اطراف محصول در هنگام ذخیره میوه اتفاق می افتد ، با توجه به شرایط ذخیره سازی تعیین می شود. اتمسفر داخلی ، اغلب به دلیل محتوای بالای اکسیژن ، مسئول بیشترین فساد در مواد غذایی است. بعلاوه ، سرعت واکنشهای بیولوژیکی به طور کلی به ازای هر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش دما که معمولاً در طول ذخیره سازی و توزیع غذا مشاهده می شود ، ۳-۲ برابر افزایش می یابد. مواد انتخاب شده برای فیلم نقش مهمی در اجازه نفوذ گازهایی دارد که ممکن است باعث خراب شدن مواد غذایی شود. بعلاوه ، حداقل ۲۵۰۰ ترکیبات فرار در نتیجه واکنشهای میلارد ایجاد می شوند. تماس با اکسیژن همچنین بر روی محصولات فرآیند میلارد تأثیر دارد. بنابراین ، حفظ ترکیب مطلوب فضای اصلی با انتخاب بهترین مواد بسته بندی برای کنترل این فرایندهای مختلف ضروری است.

 

اگرچه میوه های خشک ذاتاً کمتر از میوه های تازه فساد پذیر هستند، اما فساد محصول همیشه اتفاق می افتد. در نتیجه ، تحقیقات بیشتر در مورد اصلاح جو بسته ممکن است به بهبود ماندگاری آنها کمک کند. با این حال ، مقالات زیادی در مورد MAP استفاده شده در ذخیره سازی میوه های خشک وجود ندارد.

 

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار را افزایش دهد.

خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش هایی است که برای حفظ مواد غذایی استفاده می شود. اماکن باستان شناسی نشان می دهد که این روش از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین النهرین استفاده می شده است. کنترل مقدار اولیه آب و تغییر آن در حین ذخیره سازی برای حفظ کیفیت محصول بسیار مهم است. میوه ها و سبزیجات خشک به دلیل سطح فعال قابل توجهی که دارند ، از نظر محافظت از مواد غذایی یک چالش منحصر به فرد محسوب می شوند و در هنگام نگهداری نسبت به رطوبت و اکسیداسیون بسیار حساس هستند. به همین دلیل است که به ویژه جلوگیری از این فرآیندهای فیزیکوشیمیایی نامطلوب ، که به کیفیت محصولات آسیب می رساند ، انتخاب روش های ایده آل بسته بندی و ذخیره سازی بسیار مهم است. اهداف اصلی مواد بسته بندی و جو داخلی حفظ و نگهداری مواد غذایی تا زمان مصرف آنها است.

 

بسیاری از مطالعات با میوه های مختلف به منظور حفظ ، ذخیره سازی و بسته بندی محصولات فرآوری شده برای افزایش ماندگاری آنها انجام شده است. اثرات مواد بسته بندی ، زمان نگهداری و دما عوامل مهمی برای حفظ میوه ها در خارج از فصل آنها هستند. برای اینکه یک بسته بندی بتواند به عنوان بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیجات کم آب(خشک) استفاده گردد ، باید ثابت کند که مانع خوبی در برابر بخار آب است و بسته به نوع محصول ، همچنین باید در برابر O2 ، SO2 و سایر مواد فرار نفوذ ناپذیر باشد. فضای داخلی داخل بسته و نفوذ پذیری به اکسیژن و سایر گازهای مواد ، میزان اکسیژن ورودی به بسته را در طول دوره ذخیره سازی تعیین می کند.

 

فرآیندهای مهم فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار که در فضای خالی  اطراف محصول در هنگام ذخیره میوه اتفاق می افتد ، با توجه به شرایط ذخیره سازی تعیین می شود. اتمسفر داخلی ، اغلب به دلیل محتوای بالای اکسیژن ، مسئول بیشترین فساد در مواد غذایی است. بعلاوه ، سرعت واکنشهای بیولوژیکی به طور کلی به ازای هر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش دما که معمولاً در طول ذخیره سازی و توزیع غذا مشاهده می شود ، ۳-۲ برابر افزایش می یابد. مواد انتخاب شده برای فیلم نقش مهمی در اجازه نفوذ گازهایی دارد که ممکن است باعث خراب شدن مواد غذایی شود. بعلاوه ، حداقل ۲۵۰۰ ترکیبات فرار در نتیجه واکنشهای میلارد ایجاد می شوند. تماس با اکسیژن همچنین بر روی محصولات فرآیند میلارد تأثیر دارد. بنابراین ، حفظ ترکیب مطلوب فضای اصلی با انتخاب بهترین مواد بسته بندی برای کنترل این فرایندهای مختلف ضروری است.

 

اگرچه میوه های خشک ذاتاً کمتر از میوه های تازه فساد پذیر هستند، اما فساد محصول همیشه اتفاق می افتد. در نتیجه ، تحقیقات بیشتر در مورد اصلاح جو بسته ممکن است به بهبود ماندگاری آنها کمک کند. با این حال ، مقالات زیادی در مورد MAP استفاده شده در ذخیره سازی میوه های خشک وجود ندارد.

 

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار را افزایش دهد.

خشک کردن یکی از قدیمی ترین روش هایی است که برای حفظ مواد غذایی استفاده می شود. اماکن باستان شناسی نشان می دهد که این روش از ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در مصر و بین النهرین استفاده می شده است. کنترل مقدار اولیه آب و تغییر آن در حین ذخیره سازی برای حفظ کیفیت محصول بسیار مهم است. میوه ها و سبزیجات خشک به دلیل سطح فعال قابل توجهی که دارند ، از نظر محافظت از مواد غذایی یک چالش منحصر به فرد محسوب می شوند و در هنگام نگهداری نسبت به رطوبت و اکسیداسیون بسیار حساس هستند. به همین دلیل است که به ویژه جلوگیری از این فرآیندهای فیزیکوشیمیایی نامطلوب ، که به کیفیت محصولات آسیب می رساند ، انتخاب روش های ایده آل بسته بندی و ذخیره سازی بسیار مهم است. اهداف اصلی مواد بسته بندی و جو داخلی حفظ و نگهداری مواد غذایی تا زمان مصرف آنها است.

 

بسیاری از مطالعات با میوه های مختلف به منظور حفظ ، ذخیره سازی و بسته بندی محصولات فرآوری شده برای افزایش ماندگاری آنها انجام شده است. اثرات مواد بسته بندی ، زمان نگهداری و دما عوامل مهمی برای حفظ میوه ها در خارج از فصل آنها هستند. برای اینکه یک بسته بندی بتواند به عنوان بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیجات کم آب(خشک) استفاده گردد ، باید ثابت کند که مانع خوبی در برابر بخار آب است و بسته به نوع محصول ، همچنین باید در برابر O2 ، SO2 و سایر مواد فرار نفوذ ناپذیر باشد. فضای داخلی داخل بسته و نفوذ پذیری به اکسیژن و سایر گازهای مواد ، میزان اکسیژن ورودی به بسته را در طول دوره ذخیره سازی تعیین می کند.

 

فرآیندهای مهم فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار که در فضای خالی  اطراف محصول در هنگام ذخیره میوه اتفاق می افتد ، با توجه به شرایط ذخیره سازی تعیین می شود. اتمسفر داخلی ، اغلب به دلیل محتوای بالای اکسیژن ، مسئول بیشترین فساد در مواد غذایی است. بعلاوه ، سرعت واکنشهای بیولوژیکی به طور کلی به ازای هر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش دما که معمولاً در طول ذخیره سازی و توزیع غذا مشاهده می شود ، ۳-۲ برابر افزایش می یابد. مواد انتخاب شده برای فیلم نقش مهمی در اجازه نفوذ گازهایی دارد که ممکن است باعث خراب شدن مواد غذایی شود. بعلاوه ، حداقل ۲۵۰۰ ترکیبات فرار در نتیجه واکنشهای میلارد ایجاد می شوند. تماس با اکسیژن همچنین بر روی محصولات فرآیند میلارد تأثیر دارد. بنابراین ، حفظ ترکیب مطلوب فضای اصلی با انتخاب بهترین مواد بسته بندی برای کنترل این فرایندهای مختلف ضروری است.

 

اگرچه میوه های خشک ذاتاً کمتر از میوه های تازه فساد پذیر هستند، اما فساد محصول همیشه اتفاق می افتد. در نتیجه ، تحقیقات بیشتر در مورد اصلاح جو بسته ممکن است به بهبود ماندگاری آنها کمک کند. با این حال ، مقالات زیادی در مورد MAP استفاده شده در ذخیره سازی میوه های خشک وجود ندارد.

 

شرکت نانو فیدار نیکان پارس به منظور کمک به بهبود شرایط نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار و جلوگیری از فساد آن بسته بندیهای فعال(هوشمند) خود را به بازار عرضه نموده است. این بسته ها با کنترل شرایط اتمسفر داخلی و همچنین ویژگی ضدمیکروبی می تواند عمر مفید نگهداری انواع میوه خشک و خشکبار را افزایش دهد.