قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم،

مجتمع مروارید، ساختمان شماره ۹، طبقه اول، واحد ۱

۳۷۴۹۱۱۳۷۶۶

۰۹۱۲۲۲۵۲۱۵۲

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره ۹، طبقه اول، واحد ۱

۳۷۴۹۱۱۳۷۶۶

۰۹۱۲۲۲۵۲۱۵۲

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره ۹، طبقه اول، واحد ۱

۳۷۴۹۱۱۳۷۶۶

۰۲۵-۳۳۵۵۲۷۶۰-۶۱

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره ۹، طبقه اول، واحد ۱

www.nanopackpars.com

۳۷۴۹۱۱۳۷۶۶

۰۲۵-۳۳۵۵۲۷۶۰-۶۱