قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم،

مجتمع مروارید، ساختمان شماره 9، طبقه اول، واحد 1

3749113766

09122252152

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره 9، طبقه اول، واحد 1

3749113766

09122252152

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره 9، طبقه اول، واحد 1

3749113766

025-33552760-61

قم، بلوار دانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، مجتمع مروارید، ساختمان شماره 9، طبقه اول، واحد 1

www.nanopackpars.com

3749113766

025-33552760-61

error: Content is protected !!