شرکت دانش بینیان نانوفیدار نیکان پارس، در سال ۱۳۹۱ بر اساس طراحی محصولی نوین در زمینه انواع بسته‌بندی هوشمند بر پایه تکنولوژی نانو به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در سال ۱۳۹۸، موفق به اخذ پذیرش از پارک علم و فناوری در ایران گردید و هم اکنون با بکارگیری کارشناسان مجرب در حوزه‌های کارآفرینی، مهندسی صنایع، صنایع غذایی، چاپ و بسته‌بندی و مشاوره اساتید دانشگاه‌های مطرح کشور در حال فعالیت است.

چالش‌ها و راهکارها: 

یکی از بزرگترین چالش‌ها در زنجیره‌ی تامین مواد غذایی، هدررفت آن می‌باشد (۱/۳ بیلیون تن در سال)، بطوریکه ضایعات مواد غذایی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید گازهای مخرب گلخانه‌ای محسوب می‌شود. استفاده از بسته‌بندی‌های مناسب که بتواند ضایعات را به حداقل رسانده، ماندگاری محصول را افزایش داده و کیفیت و ایمنی محصول را حفظ کند، یکی از راه‌حل‌های وضعیت موجود می‌باشد.

محصولات ما: 

انواع محصولات شرکت نانوفیدار نیکان پارس، شامل بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال، قادر است مدت نگهداری انواع غذایی را در دماهای مختلف بدون هیچ‌گونه عوارض جانبی افزایش دهد.

شرکت دانش بینیان نانوفیدار نیکان پارس، در سال ۱۳۹۱ بر اساس طراحی محصولی نوین در زمینه انواع بسته‌بندی هوشمند بر پایه تکنولوژی نانو به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در سال ۱۳۹۸، موفق به اخذ پذیرش از پارک علم و فناوری در ایران گردید و هم اکنون با بکارگیری کارشناسان مجرب در حوزه‌های کارآفرینی، مهندسی صنایع، صنایع غذایی، چاپ و بسته‌بندی و مشاوره اساتید دانشگاه‌های مطرح کشور در حال فعالیت است.

چالش‌ها و راهکارها: 

یکی از بزرگترین چالش‌ها در زنجیره‌ی تامین مواد غذایی، هدررفت آن می‌باشد (۱/۳ بیلیون تن در سال)، بطوریکه ضایعات مواد غذایی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید گازهای مخرب گلخانه‌ای محسوب می‌شود. استفاده از بسته‌بندی‌های مناسب که بتواند ضایعات را به حداقل رسانده، ماندگاری محصول را افزایش داده و کیفیت و ایمنی محصول را حفظ کند، یکی از راه‌حل‌های وضعیت موجود می‌باشد.

محصولات ما: 

انواع محصولات شرکت نانوفیدار نیکان پارس، شامل بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال، قادر است مدت نگهداری انواع غذایی را در دماهای مختلف بدون هیچ‌گونه عوارض جانبی افزایش دهد.

شرکت دانش بینیان نانوفیدار نیکان پارس، در سال ۱۳۹۱ بر اساس طراحی محصولی نوین در زمینه انواع بسته‌بندی هوشمند بر پایه تکنولوژی نانو به منظور افزایش ماندگاری مواد غذایی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در سال ۱۳۹۸، موفق به اخذ پذیرش از پارک علم و فناوری در ایران گردید و هم اکنون با بکارگیری کارشناسان مجرب در حوزه‌های کارآفرینی، مهندسی صنایع، صنایع غذایی، چاپ و بسته‌بندی و مشاوره اساتید دانشگاه‌های مطرح کشور در حال فعالیت است.

چالش‌ها و راهکارها: 

یکی از بزرگترین چالش‌ها در زنجیره‌ی تامین مواد غذایی، هدررفت آن می‌باشد (۱/۳ بیلیون تن در سال)، بطوریکه ضایعات مواد غذایی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید گازهای مخرب گلخانه‌ای محسوب می‌شود. استفاده از بسته‌بندی‌های مناسب که بتواند ضایعات را به حداقل رسانده، ماندگاری محصول را افزایش داده و کیفیت و ایمنی محصول را حفظ کند، یکی از راه‌حل‌های وضعیت موجود می‌باشد.

محصولات ما: 

انواع محصولات شرکت نانوفیدار نیکان پارس، شامل بسته‌بندی‌های هوشمند و فعال، قادر است مدت نگهداری انواع غذایی را در دماهای مختلف بدون هیچ‌گونه عوارض جانبی افزایش دهد.